Några uppdrag vi deltagit i

Slussplan Malmö
Installation av 50 mm grundvattenrör som installerades i berg genom foderrörsdrivning. Fullständig installation med såväl filtersand som bentonit.

Diverse jobb Norge
Jobben bestod av såväl norska totalsonderingar som kolvprovtagning, skruv cpt.

Diverse jobb Danmark
Uteslutande cpt.

BT Kemi
Diverse skruvprovtagning av kraftigt förorenade massor, bland annat genom djupt liggande betongplattor.

Spimfab
Skruvprovtagning och utplacering av grundvattenrör för nerlagda bensinstationer.

E6 Bohuslän
Vägjobb för ny sträckning av E6. Jb sonderingar, skruvprovtagning, hfa, kolvprovtagning, cpt. Det var mycket svårframkomligt.

Kongresscenter Malmö
Provtagning med skruv och foderrör där vi skruvar upp ett hål för att sedan trycka ner ett foderrör och på så vis undvika förorening längre upp från hålet.